تحقیق معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمکی)

دسته بندي : مهندسی » مهندسی معدن
دانلود تحقیق با موضوع معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمکی)،
در قالب word و در 213 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: كليات 15
1-1 هدف    15
1-2 پيشينه و تحقيق    15
1-3 روش كار و تحقيق    15

فصل دوم: اختصاصات عمومي نمک ها در ايران 17
الف: کلياتي در مورد نمک ها 18
1-2 تاريخچه نمک 18
2-2 نمک و موارد استفاده آن      20
3-2 پراکندگي و مقدار توليد نمک درجهان 20
ب: ژئو شيمي و کاني شناسي 27
4-2 ژئوشيمي 27
5-2 کاني شناسي نمکي (‌هاليت )‌    28
6-2 کاني هاي همراه هاليت 31
7-2 فرايندهاي بعد از رسوبگذاري 34
پ: شرايط و محيط تشکيل هاليت      37
8-2 شرايط تشکيل هاليت 37
9-2 محيط تشکيل نمک (‌هاليت )‌    39
10-2 ذخاير تبخيري قديمي و محيط تشکيل آن 41
11-2 موقعيت هاي مناسب براي رسوب تبخيري ها 44
12-2 سبخا 46
13-2 محيط هاي دريايي    47
14-2 نمک هاي غول آسا چگونه به وجود آمده اند ؟    48
ث: انواع ژنتيکي کارنسارها نمک 53
15-2 اقيانوس ها ودرياها 53
16-2 درياچه ها 54
17- 2 آب هاي زير زميني  (‌شورابه ها)‌    56
18-2 حوضه هاي درياچه اي نوع  پلايا 57
19-2 نهشته هاي نمک لايه اي 57
20-2 گنبدهاي نمکي     59
21-2 کاني هاي همراه گنبدهاي نمکي      61
22-2 پديده دگرگوني در گنبدهاي نمکي 62
23-2 چگونگي حرکت در  گنبدهاي نمکي      63
ج: برخي از مدل هاي پيدايش ذخاير تبخيري    69
24-2 مدل يا تئوري حوضه هاي داراي سد Ochsenius (1877)    69
25-2 مدل درياچه اي والتر (1903)    70
26-2 مدل تبخيرهاي آب هاي عميق (Schmalz , 1969)    70
27-2 تئوري يا مدل  حوضه خشک  شده (Hus, 1972)    75
28-2 مدل حوضه خشک شده در درون مدل  استاتيک 75
29-2 مدل ولکانوژنيک نهشته هاي تبخيري 77
آثار و معادن نمک ايران در دورانهاي مختلف زمين شناسي 82
30-2 نمك هاي پركامبرين پسين در زون زاگرس    82
31-2 گنبدهاي نمكي استان هرمزگان    86
1-31-2 گنبد نمكي قشم    86
2-31-2 گنبد نمكي سياهو    88
3-31-2 گنبد نمكي گچين    89
32-2 نمك هاي ژوراسيك فوقاني    90
33-2 آثار و گنبدهاي نمكي استان كرمان    91
1-33-2 گنبد نمكي علي آباد    91
2-33-2 گنبد نمكي اسماعيل آباد    91
3-33-2 نمك آبي راين    92
4-33-2 نمك آبي كوير لوت شهداد    92
5-33-2 نمك آبي نوق    93
34-2 نمك هاي ائوسن در زون ايران مركزي    93
1-34-2 زمين شناسي حوضه كلوت (شمال خاوري اردكان)    95
2-34-2 برخي از معادن و آثار نمكي اردكان يزد    97
3-34-2 گنبدهاي نمكي حوضه يزد    97
الف- معدن متروكه نمك حاجي آباد    98
ب- معدن متروكه نمك رستاق يزد    98
ج- كانال نمك عقدا    99
35-2 نمك هاي ائو-اليگوسن    99
36-2 نمك هاي ترسير در زون ايران مركزي    101
37-2 آثار و ذخاير نمكي ترسير استان سمنان    103
1-37-2 خلاصه اي از زمين شناسي استان سمنان    104
2-37-2 انديس ها و معادن نمك در منطقه گرمسار- ايوانكي    105
الف- معدن كوه نمك    105
ب- معدن تخت رستم    105
ج- معدن سردره    106
د- معدن سيالك    106
ه- برونزدهاي نمكي باختر و جنوب باختري گرمسار    107
و- برونزدهاي نمكي باختر كوه كلرز (شمال باختري گرمسار)    107
ز-معدن راه راهك    108
ح-معدن كرند    108
ط- معدن ناروبنه    109
ي- معدن بنه كوه    109
ك- معدن رودخانه شور    109
3-37-2 انديس ها و معادن نمك در محدوده ده نمك گرمسار    110
الف- معدن گزوشك    110
ب- معدن چاه غلغل    111
ج- معدن شهر آباد    111
د- معدن حسين آباد ده نمك    112
ه- برونزدهاي نمكي لاسگرد دشت    112
و- نمك هاي محدوده سرخه    113
ز- معدن لاهورد    113
ح- برونزدهاي نمكي نمكان    113
6-37-2 انديس ها و معادن نمك محدوده ميامي    119
38-2 آثار و ذخاير نمك ترسير استان خراسان    120
1-38-2 زمين شناسي استان خراسان    120
2-38-2 معادن و آثار نمكي استان خراسان    122
1- معدن نمكي آبقوي    122
2-معدن نمك عمارلو    123
3-معدن نمك حصار يزدان    124
4-معدن نمك سلطان آباد    124
5- معدن نمك غار    124
6- معدن نمك اسلام قلعه    125
7-كالشور سبزوار    125
8- معدن نمك آبي گدار خماري    125
9- نمك زار سبزوار    125
10- نمك آبي جاجرم    126
39-2 ذخاير يا آثار نمكي ميوسن    127
1-40-2 خلاصه اي از زمين شناسي زاگرس طي نئوژن   
الف- آثار نمكي استان لرستان    128
1- نمك چل قادي (سفيد دشت)    128
2- مظهر معدن نمكي چالكل    128
3- نمك چم چير (امير آباد)    130
4- مظهر معدني نمك بابا بهرام    130
41-2 آثار و معادن نمك زون ايران مركزي در ميوسن    131
1-41-2 خلاصه اي از زمين شناسي ايران مركزي در ميوسن    131
الف-گنبدها يا معادن نمك محدوده قم    132
زمين شناسي نواحي قم در نئوژن و كواترنر    132
1-    گنبد نمكي قم يا كوه نمك    134
2-    گنبد نمكي يزدان    135
3-    گنبد نمكي آخ    136
4-    گنبد نمكي شيخ حاجي    136
3-41-2 خلاصه اي از زمين شناسي استان تهران در ترسير و كواترنر    137
42-2 آثار و معادن نمك زون البرز در ميوسن    140
1-42-2 خلاصه اي از زمين شناسي زون البرز در ميوسن    140
2-42-2 گنبد ها يا آثار نمك در استان آذربايجان    140
خلاصه اي از زمين شناسي آذربايجان    140
1-گنبد نمك مزرعه    141
2-گنبد نمكي ايوند    142
3-گنبد نمكي سار    142
4-گنبد نمكي ترب    142
5-گنبد نمكي منور    143
6-گنبد نمكي شوره دره    143
7-گنبد نمك قره آغاج تبريز    143
8-گنبد نمك تازه كند    144
9-گنبد نمك نهند    144
10-گنبد نمكي داش اسپيران    144
11-گنبد نمكي خواجه    145
12-گنبد نمكي چوپانلو (دوزلاخ)    145
13-گنبد نمكي قزلجه    145
14-معدن نمك هريس    146
15-معدن نمك قاپولوق    146
16-گنبدهاي نمكي اواوغلي    146
17-گنبد نمكي خاك مردان    146
18-گنبد نمكي قليچ تپه    146
19-گنبد نمكي زنجيره    148
20-گنبد نمك امير بيك    148
21-گنبد نمكي شعبانلو    148
22-گنبد نمكي كشك سراي    149
23-معدن نمك مامان    149
3-42-2 معادن و آثار نمك استان زنجان    150
1-معدن نمك خرم آباد(جبا)    151
2-معدن نمك زهستر آباد    152
3-مظهر نمك گنبد    152
4-مظهر نمك گچي قشلاق    152
5-نمك آبي و نمك سنگي ردوبار الموت (گرما رود سفلي)    153
6-مظهر نمك طالقان    153
43-2 نمك هاي پليوسن    153
44-2 نهشته هاي نمكي كوير (هولوسن تا كنون)    154
1-44-2 پلاياهاي خور    155
2-44-2 مرداب يا باتلاق گاو خوني    157
3-44-2 چگونگي تشكيل نمك در مرداب گاو خوني    158
45-2 نمك هاي عهد حاضر    160
1-45-2 درياچه هاي شور ايران    160
الف-درياچه اروميه    160
ب- درياچه نمك    162
ج-درياچه حوض سلطان    163
د-درياچه بختگان    164
ه- درياچه مهارلو    165
9- درياچه شورابيل اردبيل 166

فصل سوم: گنبدهاي نمكي گرمسار 167
1-3- موقعيت جغرافيايي 168
2-3- مطالعه كارهاي انجام شده قبلي 169
- زمين شناسي 171
2-3- زمين شناسي عمومي 172
4-3- زمين شناسي شمال غرب گرمسار 172
4-3-1- نمك S 173
4-3-2- نمك و مارن زرشكي MP-S    174
4-3-3- مارن زرشكي      174
4-3-4- مارن الوان 175
4-3-5- ولكانيك 176
4-3-6- شيل سبز sh    177
4-3-7- گچ وشيل sh – G    178
4-3-8- ژيپس توده‌اي      178
4-3-9- آهك قم O-M    179
4-3-10- سازند قرمز فوقاني 180
4-3-11-سازند هزار دره 181
4-3-12- سازند كهريزك 182
4-3-13- گچ كواترنر    183
4-3-14- پادگانه هاي آبرفتي 183
4-3-15- رسوبات عهد حاضر و مخروط افكنه 184
4-3-16- كفه هاي رسي و نمكي 185
4-3-17- آبراهه و كانال هاي رودخانه اي 185
5-3-1- زمين شناسي ساختماني 186
5-3-2- گسل‌ها 187
-معادن فعال نمک گرمسار 189
3-1-معدن كوهدشت كهن 190
3-2-معدن نمك قائم 192
3-3- معدن نمك غرب قائم 193
3-4-معدن نمك مرواريد 193
3-5- معدن نمك سالار 194
3-6- معدن نمك راهراهك 195
3-7- معدن تخت رستم 195
3-8-معدن نمك سيالك 196
3-9- معدن نمك ميلاد 199
3-10- معدن نمك صادقي 201
3-11- معدن نمك سرو    202

فصل چهارم: شرح كوتاهي بر فرآوري سنگ نمك 206
4-1- كارخانه نمك كوبي زهره    206
4-2- كارخانه نمك تصفيه خوراكي زهره 208

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات 211
منابع 213
دسته بندی: مهندسی » مهندسی معدن

تعداد مشاهده: 4030 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 213

حجم فایل:376 کیلوبایت

 قیمت: 26,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل