تحقيق رله ديستانس

دسته بندي : مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
مقدمه
رله ديستانس اولين بار در آلمان در سال 1923در يك شبكه فشار قوي نصب گرديد.اين رله يك رله حفاظتي است كه زمان قطع آن تابع مقاومت طول سيم مي باشد.در اغلب اوقات بايد زمان قطع رله تابع محل اتصال كوتاه نسبت به رله باشد؛واز اين جهت بايدزمان قطع هررله ؛تابع جهت معيني از انرژي اتصال كوتاه نيز گردد.با توجه به اينكه هر چه محل اتصالي رله بيشتر باشد مقامت ظاهري قطعه سيم بين محل اتصالي تا رله بزرگتر ميگردد.از آنجا كه در رشد تاسيسات برقي رابطه مستقيمي بين مقاومت و طول سيم موجود است؛لذا با استفاده از رله ديستانس بعنوان رله حفاظتي در سراسر خطوط انتقال انرژي ؛عملا ومشكل حفاظت موضعي و سلكتيو وتنظيم جهش زماني رله هاي پي در پي نيز برطرف مي گردد.
اگر يك شبكه حلقوي را با رله هاي ديستانس حفاظت كرده باشيم در آن اگراتصال كوتاهي رخ دهد تمام رله هاي ديستانس موجود كه جريان اتصال كوتاه از آن عبور مي كند تحريك ميشوند؛ولي فقط نزديكترين رله به محل اتصالي موفق به قطع سيم اتصال شده از شبكه مي شودزيرا قطعه سيم بين اين دو نقطه نزديكترين مقاومت را شامل است و بدين جهت زمان قطع اين رله نيز از همه كوتاهتر است.
رله دي ستانس را مي توان جهت هر نوع شبكه اي با هر فشار الكتريكي بكار برد.براي حفاظت شبكه هاي با ولتاژ بالاتر از 60هزار ولت؛امروزه فقط از رله ديستانس استفاده ميشود.
1-عضو سنجشي(عضو زماني)
2-عضو تحريك كننده
3-عضو جهت ياب
4-رله هاي كمكي
در ضمن بايد دانست كه عضو سنجشي رله ديستانس مطلقا مقدار قدر مطلق عوامل مؤثر را نمي سنجد ،بلكه تغييرات مقدار كميتي را كه قبلا تنظيم شده است مي سنجد .
عامل مؤثر در رله ديستانس مي تواند هر يك از كميتهاي زير باشد:

1-مقاومت ظاهري (امپدانس)
2-هدايت ظاهري (ار ميتانس)
3-مقاومت اهمي Zcos(رزيستانس)
4-هدايت اهمي (كندو كتانس)
5-مقاومت غير اهمي Zsin (راكتانس)
6-هدايت غيراهمي (سوسپتانس)
7-امپدانس مخلوط
رله اي كه كميت Zرا مي سنجد رله امپدانس ورله اي كه كميت X را مي سنجد رله را كتانس گفته مي شود.
- دستگاه مختصات R-Xو اصول مربوط به آن
با استفاده از اين دستگاه مختصات مي توان نمودار مشخصه عملكرد هر رله فاصله را بر نمودار مشخصه هر سيستم برق رساني سوار كرد و پاسخ رله را بي درنگ مشخص ساخت.
رله فاصله به ازاي رابطه معيني بين مقدار جريان و ولتاژ و اختلاف فاز بين آنها عمل خواهد كرد.در هر موقعيت مفروض از استقرار رله فاصله،بعضي روابط مشخص بين ولتاژ جريان و اختلاف فاز وجود خواهد داشت.بنابر اين،طريقه كار اين است كه نموداري بسازيم كه روابط بين اين سه كميت را (اولا )آن طور كه سيستم به وجود مي آيد و(ثانيا) آن گونه كه براي عملكرد رله لازم است نشان دهد .
همانگونه كه بيان شد ،در دستگاه مختصات R-X ،سه متغيير ولتاژ و جريان واختلاف فاز به دوم متغيير تبديل مي شوند.اين منظور،از تعيين خارج قسمت مقدار مؤثر ولتاژ بر مقدار مؤثر جريان كه امپدانس نام دارد حاصل مي شود(با امپدانس)كاري فعلا نداريم).سپس مؤلفه هاي مقاومت و راكتانس Z را از روي رابطه هاي آشنا R=Zcosو X=Zsi استخراج مي كنبم. راوقتي مثبت مي دانيم كه با فرض همبنديهاي معيني در رله ومبادي مقايسه مشخص،I نسبت به Vپس افت د اشته باشد.
اين مقاديرRو X،مختصات نقطه اي در دستگاه R-X هستند كه تركيب معيني از V و I و را نشان مي دهند.,R X مي توانند مقادير مثبت يا منفي اختيار كننداما Z هميشه بايد مثبت باشد.هر مقدار منفيZ راكه از گذاردن مقادير خاصي از در معادله بدست آيد بايد ناديده گرفت،زيرا اين مقدارهاي منفي ارزش عملي ندارند.
در شكل صفحه بعد،دستگاه مختصاتR-X ونقطهP كه نمايشگر مقدارهاي ثابتي از VوIو است ديده مي شود ودر اين شكل ،فرض بر اين است كه I مقداري كمتر از 90 درجه نسبت به Vپس افت داشته باشد.
پاره خط مستقيمي كه ا ز مبدابه نقطه Pكشيده شود مقدار Z را نمايش مي دهدو زاويه اي است كه در جهت پاد ساعتگر از محور +R بطرف Z اندازه گيري مي شود.
پيداست كه محل نقطه P رامي توان با دانستن مقدارهاي Zو وبدون استخراج مؤلفه هاي RوXبدست آورد،و يا محاسبه نسبت مختلط VبرI،مقادير RوXرا مستقيما وبدون در- نظرگرفتن تعيين كرد.
اگر V وIو تغيير كنند مي توان چندين نقطه را در دستگاه مختصات مشخص ساخت و از بهم پيوستن آنها يك منحني بدست آورد كه مشخصه عملكرد را نمايش دهد .
دسته بندی: مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک

تعداد مشاهده: 2860 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 81

حجم فایل:1,105 کیلوبایت

 قیمت: 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل